Palatinate: the Key to Europe. On the Art of Diplomacy of Władysław IV Vasa.
Ryszard Skowron

Autori dell'intervento:

Elenco degli allegati disponibili: