The “Decisive Embassy” of Prince Krzysztof Zbaraski to Constantinople (1622–1623) and European Diplomacy amidst the Thirty Years’ War.
Tetiana Grygorieva

Autori dell'intervento:

Elenco degli allegati disponibili: